Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Dopisy mistra JAN HUSA


celý obrázek
Úvodní str.
JAN HUS
.......

.......Jakoubek ze Stříbra
a
jeho doba

(stáhnout)

(přehrát)
Přednáška historika
Rob. Harta
.......

Obrázek v celé velikosti Papež JanXXIII.......

B. Listy psané v letech 1412-1414 z vyhnanství
Listy Husovy upravil a přehlédl Bohumil Mareš a vydal roku 1911 jako 3.vydání. Jde o otisk z vydání "Comenia" z roku 1891 a z lidového vydání "Samostatnosti" z roku 1901.

A. Listy psané v letech 1408-1412 před vyhnanstvím

C. Listy psané od srpna až do konce r.1414

D. Listy psané v Kostnici 1415 z vězení

E. Listy psané v Kostnici v měsíci červnu 1415

Dopisy jsou skenovány a načteny pomocí OCR s mnoha chybami a bez korektur. Korektury si musí udělat každý sám srovnáním načteného dopisu ve Wordu s fotokopií dopisu v JPG.


-

Úvod

Když na sklonku r. 1412 veliká klatba nejděsnějším způsobem nad Husem a Prahou byla prohlášena a většina farářů Pražských jí se řídíc všechny církevní výkony byla zastavila, a když dne 2. října nezdařený pokus se stal Husa v Betlémské kapli zatknouti, ji samu pak rozbořiti, odhodlal se Hus na výslovné přání krále Václava k tomu, že dobrovolně Prahu opustil (v říjnu nebo listopadu)... celý článek ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

26.Pražanům
1412, v listopadu

Celý obsah listu vztahuje se k vedlejší bulle kardinála Petra Stefaneschi-ho ze Sv. Anděla, kterou současně s hlavní bullou (viz list 23 a 25) klatbu obsahující byl poslal do Prahy. V této vedlejší bulle bylo z návodu Michala de Causis nařízeno, aby Hus byl jat a arcibiskupu Pražskému nebo biskupu Litomyšlskému odevzdán, aby Betlémská kaple byla zbořena (čehož nezdařený pokus se stal), aby stoupenci Husovi (Jan z Jesenice, Zdislav z Vartenlberka, Jakub ze Stříbra, Prokop z Plzně a Marek z Hradce) byli do Říma obesláni, jestliže by do 30 dnů z podezření kacířství přísahou se neočistili. Proto Hus vzdálený prosí tyto přátely a mistry v Praze, aby nedopustili kapli Betlémskou rozbourati a aby domnělého kacířství přísahou neodvolávali.. celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

27.Pražanům
1412, v listopadu

List tento psán byl v téže době jako předcházející a má podobný účel, podobně i listy následující k Pražanům. Nepřátelům se jednalo o to, aby Jak už Hus přestal v Betlémě kázati, tak vůbec tam všechno kázání pře-stalo. Hus napomíná Pražany, aby dbajíce příkladu Kristova...celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3


-

28.Pražanům
1412 konec září

Husovi stoupenci v Praze byli za nepřítomnosti Husovy v nebezpečí odpadnutí následkem nátlaku, jenž od těch se činil, kteří klatbu prohlásili a hrozby pronášeti nepřestávali. Někteří snad již se dali zastrašiti. Proto Hus tolik listů posílá Pražanům. V tomto chválí se, horlivost jejich ve sly-šení slova Božího, kterou při nich byl poznal; důrazně je napomíná, aby ti víře setrvali a nepřátel pronásledování aby s veselou myslí snášeli.celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

29.Pražanům
1412 listopad

Tíseň přátel Husových v Praze musila býti dosti značná, a zdá se, že rostla, neb tón listu tohoto jest naléhavější a důraznější předešlých. Hus zapřísahá je, aby poznané pravdy se nespouštěli; netají se strachem, který má o ně; připomíná plesání nepřátel a slibuje se své strany, že boj proti Antikristovi obnoví.celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

30.Věrným Čechům
1412 listopad

List tento, jak se zdá, Hus v době adventní r. 1412 napsal, nemoha ústně v Praze kázati a chtěje to aspoň písemně učiniti. List obsahuje beze všech polemických narážek zcela všeobecné napomenutí k věřícím Čechům, aby od hříchů se zdržovali a v milosti i trpělivosti se posilňovali, majíce na mysli ten dvojí příchod Ježíše Krista, kterýž jednak v těle již se stal a jednak k soudu nastává. celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

31.Pražanům
1412 prosinec

Hus vykládá, proč z Prahy odešel, totiž aby jednal dle Kristova slova i příkladu, aby nedal nepřátelům příležitosti věčného zatracení, aby nebyl spravedlivým příčinou utrpení, aby dílo Boží nebylo staveno; ale nikoliv od pravdy že neutíká, pro niž i hotov jest zemříti. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

32.Pražanům
1412 prosinec

Hus vzdálený těžce to nesa, že z uložení Božího v Praze nemůže ká-zati, posílá o Vánocích psané vánoční kázání, v němž vykládá, jak mnoho lest příčin, proč se mají lidé co nejvíce radovati. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

33.Pražanům
1413 květen

Hus potěšuje přátely v Praze, zarmoucené nad nepřítomností jeho v Praze a nad klatbou jeho. Ukazuje, že nepřátelé kaceřujíce (kamenujíce) ho nehodných kněží se ujímají a že horší než klatba lidská klatba Boží jest. celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

34.Pražanům
1413 v puostě

Hus raduje se, že Pražané slova Bozí vytrvale slyší a přeje jim od Boha milosti k dobrému, milosrdenství v Kristu tak pracně dobytého a proto tak povzbuzujícího, a konečně pokoje ve všem po způsobu Kristovu. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

35.Synodu Pražskému
1413 v únoru

Přičiněním krále Václava zasedl v Praze 6. února 1413 mimořádný synod za tím účelem, aby spory v zemi urovnal. Obě strany podaly mu z rozkazu králova svá dobrozdání a své návrhy, jak bohoslovecká (viz ná-sledující list), tak i Hus; mistr Jakoubek podal ještě zvláštní dobrozdání. Dobrozdání Husovo, z venkova jím do Prahy poslané, obsahující návrh podmínek k smíru, o kterýchž dne to února 1413 Jan Železný, biskup Li-tomyšlský, velice nepříznivé vyjádření učinil, jest přítomný list. celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

36.Synodu Pražskému
1413 v únoru

K synodu, který mimořádně dne 6. února 1413 v Praze zasedal (viz předcházející list), podala bohoslovná fakulta, vedená Stanislavem ze Znoj-ma a Štěpánem Pálčem, dvě dobrozdání; první obsahuje vypsání příčin sporu, druhé pak návrhy k uklizení jeho. V něm se uvádějí tři příčiny sporu: že prý v Čechách jsou kněží, kteří uchýlivše se od zásad obecné církve... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

37.Mistru Krišťanu
1413

Mistr Křišťan z Prachatic, muž ctnostný a dobročinný, znatel hvěz-dářství, byl r. I406 farářem u Sv. Michala na Starém Městě Prašském (kdež předchůdcem jeho Bernardem bylo mladému Husovi dovolováno kázati) a od r. 1412 rektorem vysokých škol. Husovi byl od prvopočátku důvěrným a upřímným přítelem a příznivcem. Roku I4II dne 15. března odepřel spolu ještě s jedním farářem prohlášení klatby nad Husem... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

38.Mistru Krišťanu
1413 červenec

Obsah listu vztahuje se k radě doktorské, kterou bohoslovná fakulta. vedená Pálčem a Stanislavem, mimořádnému synodu byla dala (viz list č. 36). Z listu samého vysvítá, že Hus krátce před tím s Křišťanem ústně byl jednal; i jest pravděpodobno, že tato ústní rozmluva stala se při ná-vštěvě Husově v Praze hned po svátcích Vánočních 1412... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

39.Mistru Krišťanu
1413 v dubnu

V doktorské radě dané synodu bohoslovnou fakultou mnohokrát opa-kovalo se, že "papež jest hlava církve Římské a tělo sbor kardinálů jeho", a v komisi králem v dubnu svolané k srovnání stran a zasedající v domě Křišťanově především o toto rčení veden spor a o ně se také sjednocení rozbilo. Katoličtí doktoři totiž stáli při doslovném znění, kdežto Husova strana prohlásila, že "jsou a míní poslušni býti nálezův a rozhodnutí církve Řím-ské obecné, jejíž hlavou jest Kristus a papež Římský náměstkem jeho, ve všem, v čem věrní křesťané státi a poslušni býti mají". O tom píše Hus Křišťanovi v listě, jemuž konec chybí... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

40.Mistru Krišťanu
1413 v dubnu

Obsahem svým pojí se tento list těsně k předcházejícímu, jet jeho pokračováním a doplněním. Hus byl prohlásil, že církví jest společnost všech věřících a hlavou její Kristus. Nyní připojuje: Papež jest zástupcem Kri-stovým, ba hlavou viditelné církve, jestliže plní svou povinnost a v mravích Krista následuje. a jest ho poslouchati, když se od Kristova zákona neuchyluje; v opačném případě jest Antikristem a lžikristem, jehož se všichni varovati mají. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

41.Mistru Krišťanu
1413

I tento list, psaný v téže době jako předcházející, vztahuje se k radě doktorské mimořádnému synodu dané (č. 36); vykládá příčiny zápasu a zvláště prudce doráži na výrok: "nemohou nalezeni ani dáni býti na zemi jiní tací nástupcové než papež s kardinály". celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

42. M.Janu Sybartovi na universitě Vídeňské
1413 1.července

M. Jeronym Pražský, věrný přítel Husův od prvopočátku, učený a vý-mluvný, který kdys z Anglicka některé spisy Viklefovy byl přivezl, všudy hájil některé články Viklefovy, a proto všudy zakoušel pro-tivenství pro podezření z kacířství; z Paříže a z Heidelberka musil prchnouti, ač právě na těchto universitách mistrovství byl došel. V Budíně u dvora krále Zikmunda jest vězněn a na zpáteční cestě ve Vídni vyslýchán, načež i odtud prchl (1410). Jeronym zvlášť vynikl při odpust-kové disputaci v Praze 15. července 1412. Současně s Husem z Prahy do vyhnanství se beroucím odešel i on na daleké cesty do Litvy, byv tam pozván knížetem Litevským. Vitoldem, nepochybně v záležitostech týkajících se upravení styků a poměrů mezi latinskou a pravoslavnou církví; na té cestě zastavil se v Krakově u bratra velkoknížete Litevského, krále polského Vladislava II.; všudy ho předcházela pověst o kacířství v Čechách, z če-hož mu vzešly nepříjemnosti a výslechy. Jak dalece v Litvě účelu cesty bylo dosaženo, neví se. celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

43.Pražanům
1414 v pozdním létě

Hus zcela všeobecně vykládá slovo v knize proroka Jeremiáše kap. 6., verš 16. zapsané a napomíná své dřívější posluchače v kapli Betlémské, aby na cestách Božích, k životu věčnému vedoucích, stáli, následujíce pří-kladných ctností Kristových, čtouce slovo Boží, chodíce rádi na kázání a podle něho činíce, Boha i lidi milujíce a zvlášť pokání ostříhajíce. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2