Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Dopisy mistra JAN HUSA


celý obrázek
Úvodní str.
JAN HUS
.......

.......Chelčický
a
jeho doba

(stáhnout)

(přehrát)
Přednáška historika
Rob. Harta
.......

Obrázek v celé velikosti Papež JanXXIII.......

C. Listy psané od srpna až do konce r.1414
Listy Husovy upravil a přehlédl Bohumil Mareš a vydal roku 1911 jako 3.vydání. Jde o otisk z vydání "Comenia" z roku 1891 a z lidového vydání "Samostatnosti" z roku 1901.

A. Listy psané v letech 1408-1412 před vyhnanstvím

B. Listy psané v letech 1412-1414 z vyhnanství

D. Listy psané v Kostnici 1415 z vězení

E. Listy psané v Kostnici v měsíci červnu 1415

Dopisy jsou skenovány a načteny pomocí OCR s mnoha chybami a bez korektur. Korektury si musí udělat každý sám srovnáním načteného dopisu ve Wordu s fotokopií dopisu v JPG.


-

Úvod

Když obecný koncil do Kostnice na den i. listopadu 1414 byl vypsán, počal král Zikmund s Husem vyjednávati o jeho osobní se k sněmu dostavení, slibuje bezpečný průvod i pomoc svou; vyjednávání dálo se prostřednictvím dvou královských dvořanů Jindřicha Lefla z Lažan a Mikše Divokého z Jemništ, jakož i částečně Václava z Dubé a Jana z Chlumu, samých to přátel Husových. Hus svoliv k vůli králově odhodlal se k cestě do Kostnice a navrátil se z Krakovce do Prahy. Dozvěděv se pak, že dne 27. srpna 1414 zasedati má mimořádný synod v příčině nějaké záležitosti královy s duchovenstvem, učinil den před tím 26. srpna v neděli po Bartoloměji veřejná ohlášení na dverích chrámových, na dvoře královském a mnoha jiných místech, jazykem latinským, českým a německým, a domáhal se druhého dne marně předpuštění před synod... celý článek ; Fotokopie: JPG1


-

44.Veřejný list
1414 26. srpna

Tyto vyhlášky veřejné, den před synodem latinsky a německy ucinene, byly přibyty na dvéře. všech chrámů, klášterů, všech kollejí, všech vrat 1 dveří dvoru králova, i arcibiskupova i pánů a knížat; také byly rozeslány po jiných městech a ohlašovány s kazatelen. V této prohlašuje Hus, že chce každému žalobníku pod vzájemným závazkem utrpení rovného trestu odpovídati před synodem a před sněmem Kostnickým, byl-li by z bludařství obviněn. celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

45.Veřejný list
1414 16. srpna

V tamto českém, obšírnějším prohlášení Hus oznamuje, že na dvoře arcibiskupově v nejbližším synodu každému žalobníku chce státi a bude-li usvědčen z kacířství, trest vytrpěti; pakli by zde žalobníků nebylo, že chce i na sněmu Kostnickém se zodpovídati, kde každý osobně a svým jménem svou žalobu přednášejž. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

46.Veřejný list
1414 30. srpna

Když zmíněný synod 27. srpna zasedal, přišli před dvůr árcihisknpův Jan z Jesenic, Šimon z Tišnova, Prokop z Plzně, Jan z Příbrami aj., žádajíce pro Husa o přístup k synodu za účelem jednání v prohlášeních naznačeného. Ale maršálek arcibiskupův Oldřich Šváb ze Švábenic ani Husovi ani zástno-cům jeho vstoupiti nedovolil. To ohlašuje Hus králi a vládě v přítomném listě na dvéře králova dvoru na Starém Městě přibitém, žádá za svědectví, že žádný žalobník proti němu nepovstal a že mu zamýšlené ospravedlnění dovoleno nebylo, cznamuje, že se do Kostnice dostaví a vybízí k témuž své odpůrce. celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

47. Zikmundovi
1414 1.září

Prve než Hus před svým odjezdem do Kostnice naposledy z Prahy na hrad Krakovec se byl uchýlil, dopsal králi Zikmundovi; jak patrno, nebyl to první list; Hus prosí za podporu, aby veřejně na sněmě víru svou směl vy-znati, děkuje za ochotu králem projevenou a vykládá, že proto byl stíhán, poněvadž ku Kristu chtěl přiváděti. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

48.Českým přátelům pří počátku cesty do Kostnice
1414 10.října

Na Krakovci pobyl Hus ještě asi 5 týdnů. V tom čase připravoval se k daleké cestě své a zejména přičinil k obžalobám od nepřátel v Praze sepsaným a přítelem nějakým mu doručeným své poznámky. Do Prahy se as sotva více navrátil, nýbrž nastoupil dne 11. října přímo z Krakovce cestu do Kostnice (podle Tamka) a nikoliv z Prahy po opětném se z Krakovce navrácení (jak Palacký míní); nebo v tomto případě byl by se Hus ústně a osobně na veřejném kázání s milými sobě Pražany rozloučil, čehož učiniti nemohl, v přítomném listě želí. Den před svým odchodem vydal Hus ještě dva listy: soukromý list mistru Martinovi a přítomný list pro českou veřejnost, dojemný to list na rozloučenou; v něm vyznává, že skrze přátely své oznámí falešná svědectví nepřátel a že všechna jakákoliv protivenství v Kostnici statečně snese v důvěře v pomoc Boží a v následování příkladu Kristova. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

49.Mistru Martinovi, žáku svému
1414 10.října

Tento list, nazývaný obyčejně závětí Husovou, zanechal Hus zapečetěný se žádostí pod nadpisem, aby ho dříve neotevřel, leč by slyšel, že podstoupil smrt. Hus Martina nebo Martinka z Volyně, svého nejdražšího a nejdůvěrnějšího žáka a přítele (viz ještě listy mu poslané (č. 23. a 79.), napomíná k cudnému a čistému životu, k dbání svých povinností, byl-li by za faráře povolán; vyznává se mu ze svých hříchů (na svědectví, jak probuzené a citlivé svědomí měl) a činí konečně svou závěť v příčině skrovného majetku svého. celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

50.Českým přátelům
1414 20.října

Dne 11.října nastoupil Hus cestu do Kostnice bez průvodního, ač slíbeného královského listu; průvodčí jeho k ochraně králem Václavem v dorozumění se Zikmundem mu daní byli páni Jan z Chlumu, příjmím Kepka, Václav z Dubé a na Leštně (a Jindřich z Chlumu a na Lacemboku, kterýž o něco dříve pro průvodní list k Zikmundovi někde na Rýně meškajícímu byl vyjel a teprv v Kostnici k Husovi se připojil); celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

51. Českým přátelům
1414 4.listopadu

Hus, jehož v Norimberce Václav z Dubé byl opustil, dospěl dne 3. listo-padu do Kostnice a ubytoval se u vdovy Fídy v nynější ulici Pavlově, kde se až do svého uvěznění tiše zdržoval téměř nevycházeje a k nastávající ohraně se chystaje. Téměř současně s ním dostavili se odpůrcové jeho. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

52.Českým přátelům
1414 6.listopadu

Dne 5. listopadu přijel do Kostnice Václav i Dubé a na Leštně, jenž v Norimberce se byl od průvodu odchýlil, a přivezl sebou králův průvodní bezpečný list, daný ve Špýru 18. října. Hus píše, že odpůrců, třeba je jich mnoho odhodlaných, se nebojí, dou-faje, že dosáhne vítězství veřejným odpovídáním a kázáním, kterého prý se nepřátelé bojí; k tomu přidává leccos o své cestě a o lži biskupa Bukoveckého. Konečně cítě, že se octne v nouzi hmotné, prosí přátel, aby ho podporovali. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

53.Věrným Čechům
1414 16. listopadu

V té době (dne 16. listop.) píše mistr Jan Reinšteinský, příjmím "kardinál", přátelům do Čech o sněmě, o Husovi a nepřátelích jeho následovně: "Příznivci a přátelé nejdražší! Ačkoliv máme v paměti, že jsme poslali několik listů vašim láskám, oznamujíce pravdivé způsob cesty naší a nyní bydlení v Kostnici: nyní přece, abych na každý způsob ukázal ustavičnou příchylnost k vám všem společně, přeji si, abyste věděli, že včera auditor svatého - kéž by to bylo - paláce apoštolského s biskupem Kostnickým přišli do hospody naší zároveň s úředníkem Kostnickým a mistru vypravo-vali, jak spor veliký trval mezi papežem a kardinály o hromovou klabbu, zamýšlenou proti našemu mistru; a krátce skončili, že přicházejí k mistru ohlašujíce mu, že papež z plné moci své zrušil již vyřčenou klatbu a vyobco-vání odhlasované proti M. Janovi celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2