Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Dopisy mistra JAN HUSA


celý obrázek
Úvodní str.
JAN HUS
.......

.......Počátky křesť.u nás
a
Předhusovští kazatelé

(stáhnout)

(přehrát)
- Konrád Waldhauser
- Milíč z Kroměříže
- Matěj z Janova

Rozhovor s historikem
Rob. Hartem
.......

Obrázek v celé velikosti Papež JanXXIII.......
Hus a Praha.......celý obrázek
Císař Zikmund
(portrét po r.1430)

A. Listy psané v letech 1408-1412 před vyhnanstvím
Listy Husovy upravil a přehlédl Bohumil Mareš a vydal roku 1911 jako 3.vydání. Jde o otisk z vydání "Comenia" z roku 1891 a z lidového vydání "Samostatnosti" z roku 1901.

B. Listy psané v letech 1412-1414 z vyhnanství

C. Listy psané od srpna až do konce r.1414

D. Listy psané v Kostnici 1415 z vězení

E. Listy psané v Kostnici v měsíci červnu 1415

Dopisy jsou skenovány a načteny pomocí OCR s mnoha chybami a bez korektur. Korektury si musí udělat každý sám srovnáním načteného dopisu ve Wordu s fotokopií dopisu v JPG.


-

Úvod

Mistr Jan Hus, narozený 6. července 1369, počav rokem 1398 učitelskou činnost na filosofické fakultě vysokého učení Pražského a r. 1402 kazatelskou činnost v Betlémské kapli, dostal se mimoděk na dráhy reformátorské, k nimž... celý článek ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

1. Zbyňkovi arcib.Pražskému
v záležitosti Abrahamově
6.-16.7.1408

Následkem nařízení arcibiskupa Zbyňka, daného na synod r. 14o6 ve příčině šířícího se viklefismu jsou r. 1406 a 1407 mnozí kněží a laikové v Praze na falešné udáni z kázání "Viklefových bludů" obviněni a souzeni, z nichž byl Mikuláš, syn Martinův z Velcnovic, zvaný Abraham, Pražský kazatel v chrámě sv. Ducha na Starém městě... Následkem toho psal Hus přítomný list Zbyňkovi, ujímaje se Abrahama; v něm naříká, že kněží nevázaného života beztrestni zůstávají, ale kněží povinností dbalí že jsou pronásledováni, i vybízí ho, aby pamětliv jsa povinnosti své to napravil...celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

2. Zbyňkovi arcib.Pražskému
konec r.1408-březen r.1409

Následkem pohoršlivé roztržky papežské trvající od roku 1378 panovali současně dva papežové; těmi byli r. 1408 Benedikt XIII. ve francouzském Avignoně a Řehoř XII. v Římě a žádný z nich nechtěl se dobrovolně svého úřadu vzdáti, ačkoliv to oba byli přislíbili...Proti tomuto svému složení s úřadu kazatelského ohrabuje se Hus v přítomném listě k arcibiskupovi, kterýž později (2, září r. 1409) sám také se Řehoře XII. zřekl. Hus ohradil se i skutkem neupo-slechnuv zakazu. Hus v listě vyčítá Zbyňkovi, že ukvapeně o něm soudí, nařknuv ho veřejně z neposlušenství, dokazuje, že si vede nestranně ve sporu papeže a vzdoropapeže a ukazuje, jak se nestrannosti rozuměti má... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

3. Veřejný list
r. 1409

Obec vysokého učení Pražského dělila se na čtyry národy: český, polský, bavorský a saský, takže při hlasování Češi měli toliko jeden hlas proti třem hlasům cizozemců (Němců). Čeští mistři vedením Husovým usilovali o nápravu této křivdy. Král Václav těžce nesl odpor tří národů cizích na universitě v příčině neutralit... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

4. Pannám, společně žijícím
r.1412-1414 bližší určení není možné

List nesvědčí ,,klášternicím", nýbrž jak se zdá, pannám stavu šlechtického, které nevstupujíce do klášterů společně dům svůj obývaly a životu v čistotě a pobožnosti po způsobu bekyň se oddávaly; byly zajisté tytéž, kterýmž Hus asi roku 1412 napsal a věnoval spis svůj "O poznání pravé cesty Boží" čili Dcerka: k těm náležely: Anežka ze Štítného, dcera věhlasného Tomáše ze Štítného, a Kunka z Vartemberka, kteréž dohromady majetkem měly dům hned vedle kaple Betlémské... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

5. Mistru Záviši,
faráři Prachatickémupo
16.červenci 1410

Mistr Záviše byl doktorem filosofie i bohosloví, členem zkušební komise z národa českého povolaným, později kanovníkem církve Pražské; byl dle jména a pro příjmy farářem Prachatickým, zdržoval se ale nepochybně v Praze, ač tu učitelské stolice na vysokých školách neměl. Náleží k odpůrcům Husovým, súčastňoval se v inkvisičních schůzích protiviklefitských a protihusitských. Hus v přítomném listě, kterýž jest vzorem křesťanské polemiky v záležitostech osobních... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

6. Jakémusi soudci nastupujícímu

V přítomném listě bez nápisu, svědčícím příteli jakémusi, když nastupoval zodpovědný úřad soudcovský, napomíná Hus, aby pamatoval na spravedlnost a svou duši bez přijímání osob, aby ze sporů se neradoval, nešlechetnost potíral a pomocí Kristovou od spravedlnosti se odvrátiti nedal.... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

7. Jakémusi zemanu
před 21.srpnem 1406

Jakýsi zeman, jménem Chudoba, muž násilnický a loupeživý, slíbil kdys Husovi, že se napraví, takže tento pokání jeho veřejně vynášel; ale Chudoba se nenapravil, nýbrž po přijetí rytířství ještě směleji loupil. Adresatem jest pravděpodobně Jan z Vartenberka na Ralsku, zvaný Chudoba, jenž kdys náležel mezi stranníky Husovy, později k předním přívržencům Zikmun-dovým. V přítomném listě Hus připomenuv příčinu, vyslovuje nad ním svůj zármutek, a napomíná, aby pamatoval na Boha i svou důstojnost, aby dřívější předsevzetí své naplnil, zvláště aby jakéhosi Viléma vězněného pro-pustil přesvědčen jsa, že škoda lupiče větší jest nežli oloupeného... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

8. Jakémusi zemanu
16.6.-16.7.1410

List byl snad sepsán po 10. březnu, aneb krátce před tou dobou, jestliže snad poslové Zbyňkovi prve než na cestu do Říma se vydali, svými úmysly a připravenými návrhy se netajili anebo jestliže z Říma zprávy dříve než bulla došly. Hus vyjadřuje se, že zakazovati kázání v kaplích jest nekřesťanské, zákonu Kristovu se příčí a tudíž že neuposlechne... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

9. Odvolání k stolici papežské
25. června 1410

Přítomné odvolání jest vlastně notářská listina, i obsahuje následující: Vyjmenování přítomných osob, pak samo odvolání a na konci notářské ověření. Odvolání samo vypisuje celý průběh jednání v příčině vydání knih Viklefových, tvrdí o bulle Alexandra V., že jest Zbyňkem oukradně vymožena, ba snad i někým v Římě podvržena; vyvrací tvrzení, že by v Čechách a na Moravě bylo mnoho bludů; prohlašuje příkazy Zbyňkovy na bulle založené pro smrt Alexandrovu za neplatné, a za nerozumné spálení knih, jak nebohoslovných, tak i kacířských, neboť třeba prý znáti je, aby mohly býti potírány; obsahuje prohlášení, že apellanti nedrželi a nechtí držeti jakýchkoliv bludů, a žádá svobodné kázání v Betlémské kapli na základě výsad i prospěšnosti její, jakož i Kristova nařízení a příkladu..... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3 ; JPG4 ; JPG5 ; JPG6


-

10. Lounským
Kolem r.1410

Hus psal zbožným občanům Lounským, kterýchž osobně neznal, poně-vadž o nich slyšel chvalitebné věci v příčině víry, poslušenství ke slovu Bozimu a v tom jednomyslnosti. Zdá se, že Lounští hned na počátku husit-ského hnuti k Husovi a jeho zásadám byli přilnuli..... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

11. Veřejný list
1410 v červenci

Hus pak a čtyři přátelé jeho ohlásili po vykonaném spálení knih veřejnou disputaci k obhájení některých bezzávadných (viz č. 9), ale spolu upálených knih Viklefových, kterážto vykonána byla ve dnech od 27. července až do 6. srpna na universitě. Tato vyhláška s rozdělením úkolů jest v přítomném listě...... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

12. Vladislavovi, králi polskému
1410 po 15. červenci

Hus obdržev zprávu o rozhodné bitvě, o niž list do Čech přinesl Ondřej z Hůrky, dopsal Vladislavovi. V něm vyslovuje svou radost nad dobytým vítězstvím, kteréž připisuje moci Ježíše Krista, jenž pokorné povyšuje a pýchu snižuje; napomíná krále, aby se držel pokory a krále pokoje následoval a i se Zikmundem mír uza-vřel, a vyslovuje žádost, aby očima tělesnýma krále mohl spatřiti....... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

13. Mistru Richardu Anglickému
1410

Mistr Richard Wyche v Londýně, "mistra Jana Viklefa druh v pracích evangelických", "který mnoho již soužení byl vytrpěl", poslal Husovi a Čechům dne 8. září 1410 z Londýna list povzbuzující k vytrvalosti u víře, zvěděv nepochybně o boji v Praze pro Viklefovy věty vzniklém. Hus o přijetí toho listu učinil v Betlémě při kázáni, na němž prý asi 10.000 lidí bylo přítomno, zmínku, tak že posluchači vzplanuvše prosili, aby jej Hus do češtiny přeloži. Hus také odpověděl....... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

14. Jakémusi kazateli
1411 na počátku

V této době, asi na počátku r. 1411 před vydáním klatby na Husa pro nestání (v únoru 1411), jest psán přítomný neúplný list. V něm odpovídá Hus na povzbuzující dopis nějakého vynikajícího kazatele, v jehož a předchůdců šlépějích chce choditi a pro zákon Kristův bojovati; v doušce zmiňuje se o tom, že se kardinál z Kolonny hněvá pro dopisy z Bononie do Čech poslané....... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

15. Jakémusi mnichu
1411, 18. ledna

Hus posílá tento přátelský list, psaný bud 1411 v neděli na den Prisky anebo 1412 v neděli před Priskou, mnichu neznámého jména a na neznámém místě, a podává mu v něm, nepochybně na žádost jeho, vysvětlení ze spisů církevních otců o tom, že knězi řádoví osobního majetku nemají míti, tedy pravidla bratří všeho se zříkajících. Doručitelem listu jest jakýsi Ondřej, kněz, za něhož se Hus přimlouvá, aby v dotčeném klášteře do řehole laskavě byl přijat; tento Ondřej byl nepochybné mladý kněz, o němž ničeho nevíme, a sotva jest to týž Ondřej, který spolu s Matějem Janovským r. 1389 byl vyšetřován a souzen. List jest nepřímým dokladem, že Hus mnichy vůbec neměl v nenávisti, nýbrž toliko mnichy nepořádné....... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

16. Janu Bradáčkoví a Krumlovským
1411, 25. května

Jan Bradáček, Bradáč nebo Bradatý, jest snad totožný s Železnou Bra-dou nelbo s Janem Železným v jiných listech (č. 60, 63, viz také 89). Byl ne-pochybně knězem (Hus ho 'nazývá bratrem), a to v Krumlově a připojil se nepochybně k průvodu, provázejícímu Jana Husa do Kostnice. Zde byl očitým svědkem soudu a sepsal krátkou zprávu o odsouzení a smrti Jana Husa. Hus byl mu na každý způsob dobrým přítelem a jevil v Kostnici o něho otcovskou starostlivost, poněvadž, jak se zdá, se v Kostnici pro Husa nalézal v nebezpečí....... celý dopis
; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

17. Janu XXIII, papeži Římskému
1411, 1.září

Téhož dne 1. září poslal papeži Janu XXIII. přítomný list, universitní pečetí opatřený, který s oním v Karolinu čteným vyznáním víry téměř doslovně stejného znění jest. Hus tvrdí, že neodstupuje od učení Kristova a jeho církve a že to, co doneseno bylo papeži o něm od nepřátel jeho, čiré jsou pomluvy; vykládá, že byv do Říma předvolán, pro úklady nepřátelské neuposlechl, nýbrž zástupce své do Říma poslal a prosí, by této povinnosti zbaven byl....... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

18. Veřejný list
1411, 13. září

V září 1411 přibyl do Prahy s poselstvem krále Anglického Jindřicha na cestě k Zikmundovi Jan Stokes, 'licenciát v právích, jehož mistři čeští k vůli Víklefovi ráno navštívili a se svolením rektora do kolleje Karlovy na odpoledne pozvali. Stokes pozvání zamítl a vyslovil se urážlivě o Vikle-fovi a Češích. Pročež se k němu dostavilo k vůli obhájení cti země České několik mistrů s veřejným notářem a otázali se ho, zda chce státi v řečech svých, při čemž učinil výrok, že každý, kdo by Viklefovy spisy četl neb stu-doval, kacířem se státi musí. Následkem toho dal Hus na dvéře bytu Stokesova přibiti vyzvání k ve-řejné disputaci o tomto jeho výroku dne 13. záři K tomu odpověděl Stokes jinou veřejnou vyhláškou na dveřích kostel-ních dne 13. září přibitou, vymlouvaje se všelijak, odepíraje přijíti... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

19. Sboru kardinálů církevních
1411, 1.- 5. září

Současně s listem k papeži (č. 17) napsal Hus přítomný list k jeho rád-cům hledaje u nich pomoci. Soudcové jeho v Bononii, Ódo z Kolonny a po něm Fr. -Zabarello, stojící v čele nové, ze čtyř kardinálů záležející a snad na domluvy krále Václava (viz úvod č. 14) a přátel českých (viz konec listu č. 14) zřízené kommisse, rozhodli pro něho nepříznivě (viz úvod č. 16). K této kardinálské kommissi, vedené Zabarellem, obrátil se Hus přítomným listem... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

20. Plzeňským
1412, počátkem května

Příčinou tohoto listu byly "roztržení a nesvornost v pravdě Boží' v Plzni, pocházející ,,z lehčení písma" ze strany "pochlebníků", tak že ně-kteří přestali milovati kázání trestajícího slova Božího a oblíbili si život v nešlechetnosti. Hus prosí je, aby se navrátili k dřívější své dobré pověsti, kdy byli příkladem svornosti a řádnosti.... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3


-

21. Vladislavovi, králi Polskému
1412, 2. června

Vladislav po-žíval také u Čechů důvěry, tak že mu dvakrát r. 1420 Českou korunu nabídli, kteroužto ale z obavy zamítl. Vladislav vedl r. 1412 se Zikmundem králem Uherským a pozdějším císařem Německým válku, kteráž skončila osobní schůzkou! obou panovníků a postoupením Spíše v Severních Uhrách Vladislavovi. Toto dohodnutí obou panovníků vzal si Hus za příčinu, aby dopisem Vladislavovi nad tím radost projevil; spolu si stěžuje na kněžstvo svatokupecké, kteréž ho z ka-cířství obviňuje, a dovodí, že nutno jest, aby království od kacířství svatokupeckého bylo očištěno... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

22. Bratřím kláštera Dolanského na Moravě 1412 v srpnu

"Knížka", kteráž Husovi zavdala příležitost k poslání tohoto listu, jest spis Štěpánův "Anti-Wikleffus'' (Medula tritici). Hus vyvrací, že by byl bludařem, ne k svému ospravedlnění, ale k vůli svým čtenářům vykládá, proč svých představených neuposlechl a osobně do Říma se nedostavil. Ku konci vyzývá samého převora Štěpána, aby nesoudil... celý dopis ; Fotokopie: JPG1


-

23. Mistrům Martinovi a Mikuláši z Miličína
1412, v září

Hus byv stižen velikou klatbou r. 1412 (viz list 25), neví, má-li uposlechnouti zákazu kázání a interdiktu čili nic; i radí se s přáteli svými pro svědomí. Hus se k tomu klonil, že opustí Prahu. Významný jest tento list proto, že zřejmě ukazuje, kterak Hus nejednal lehkomyslné a tvrdošíjně, nýbrž rozvážně, pro svědomí, aby nevykročil z cesty spravedlnosti. V listě uvažuje dva na pohled odporné výroky písem svatých, připomíná si radu Augustinovu, a vyžaduje si rady přátel, poněvadž se bojí, že v nepřítomnost jeho i přítomnost v Praze mohla poškoditi přátele jeho... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

24. Nejvyššímu sboru soudců království Českého
1412, v prosinci

Hus prve ještě, než se na venkov do vyhnanství dobrovolného uchýlil, žádá nejvyšší úřad zemský o přispění. Z listu jest vidno, že Hus po prohlášení klatby na nějatký čas kázání se zdržel, ale zase kázati zamýšlel, nechtěje zákazu uposlechnouti. Hus přikládá k tomuto listu přepis výnosu rady královské, učiněného v příčině narovnání mezi Husem a Zbyňkem (6. července 1411). Nejvyšší soud navrhl svolání synodu k utišení různic, mož-ná, že vlivem tohoto listu... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2


-

25. Odvolání z rozsudku Římského papeže k Ježíši Kristu
Na konci roku 1412

Proti prohlášení této klatby podal Hus přítomné odvolání ku Kristu, prve než z Prahy do dobrovolného vyhnanství se vzdálil. Poněvadž prý Bůh je spravedliv a Kristus k Bohu se odvolal, odvolává se i on za Kristovým i jiných příkladem; osvědčuje, že zástupcům jeho v Římě Jan XXII nechtěl dáti slyšení a ospravedlnění jeho v příčině] osobního se nedostavení nechtěl přijmouti, z čehož dovozuje, že není zatvrzelým. Konečně osvědčuje, že proti němu bylo jednáno tak, jak podle práva lidského a božského nenáleží... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2