Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Dopisy mistra JAN HUSA


celý obrázek
Úvodní str.
JAN HUS
.......

.......Počátky husitství

(stáhnout)

(přehrát)
- Doba vlády Václava IV
- Jakoubek ze Stříbra
- 4 pražské artikule

Rozhovor s historikem
Rob. Hartem
.......

Obrázek v celé velikosti Papež JanXXIII.......

E. Listy psané v Kostnici v měsíci červnu 1415
Listy Husovy upravil a přehlédl Bohumil Mareš a vydal roku 1911 jako 3.vydání. Jde o otisk z vydání "Comenia" z roku 1891 a z lidového vydání "Samostatnosti" z roku 1901.

A. Listy psané v letech 1408-1412 před vyhnanstvím

B. Listy psané v letech 1412-1414 z vyhnanství

C. Listy psané od srpna až do konce r.1414

D. Listy psané v Kostnici 1415 z vězení

Dopisy jsou skenovány a načteny pomocí OCR s mnoha chybami a bez korektur. Korektury si musí udělat každý sám srovnáním načteného dopisu ve Wordu s fotokopií dopisu v JPG.


-

Úvod
R. 1415 červen

Z Kostnice z vězení kláštera bosáckého.
Hus byv v noci dne 24. března 1415 z kláštera dominikánského...
Fotokopie: JPG1-

67. Petroví z Mladenovic
R. 1415, před 5. červnem

Hus nepochybně přijel do Kostnice o některý den dříve před slyšením a dostav od Petra z Mladenovic určité povzbuzení, odpovídá tomuto příteli: nadějně vykládá, že v předsevzetí svatém a v pravdě bude zachován a až do smrti setrvá; osvědčuje, jak rád by se příteli Petrovi odvděčil za jeho sta-rostlivost a namáhání, a pozdravuje své přátele, které si při svém slyšení míti přeje... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

68. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, 5. června

První veřejný výslech ve středu 5. června, který si ovšem Hus jinak představoval, konal se v refektáří (jídelně) kláštera bosáckého, kde obyčejně sbor svá shromáždění míval. (Sál ten slouží také nyní za jídelnu v hostinci. v který tehdejší klášter jest proměněn.) Zikmund ani kdo z českých pánů nebyl přítomen. Především čten za nepřítomnosti Husovy žalobný spis, vý-sledky dosavadního vyšetřování podávající. I rozsudek ležel již napsaný na stole; to zpozoroval jakýsi Oldřich, čech, i běžel k Petrovi z Mladenovic, ten pak k Václavovi z Dubé a Janu z Chlumu, kteří u krále zakročili s výsledkem... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

69. Janu z Chlumu
R. 1415, 6. června

Jak při prvním bóuřném a bezvýsledném slyšení dne 5. června, tak i po-tom chtěl soudící sněm při Husovi toho docíliti, aby prostě a krátce k do-mnělým bludům svým, byt mu i neprávem přivlastněným, se přiznal a je odpřisáhl. V přítomném, v den před slyšením psaném listě Hus oznamuje, co zítra odpoví na otázky, jež mu soudcové přichystali a o nichž ho napřed zpra-vili; napomíná, aby opatrni byli v uschování dopisů a dopravení jich do čech, a prosí, aby ho pamětlivi byli... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

70. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, 7. června

Druhé slyšení, k němuž přítomný list hlavně zření má, bylo v pátek dne 7. června; jemu předcházelo bezprostředně téměř úplné zatmění slunce a je-mu obcovali i Zikmund a čeští páni s Petrem Mladenovicem; vyšetřovací ko-mise předložila sboru dvojí obžalobné články ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3 ; JPG4-

71. Janu z Chlumu
R. 1415, po 8. červnu

Dne 8. června v sobotu bylo třetí slyšení, v němž provedena druhá ještě zbývající část programu. Přítomni byli také Zikmund, Jan z Chlumu, Václav z Dubé a Petr z Mladenovic. Nejprve jsou čteny články, vytažené z knih "O církvi" (26), "Proti Palečovi" (7) a "Proti Stanislavovi" (6) ; při jednotlivých článcích Hus se obhajoval ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

72. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415 po 8. červnu

Jak již po třetím slyšení hojně se stalo, tak i po něm děly se mnohé pokusy ze všech stran o to, aby Hus odvolal, při čemž se všelicos k uti-šení svědomí jeho přednášelo, ovšem že marně. A ačkoliv osud jeho zdál se býti již rozhodnut, a on sám si tuto pravdu a skutečnost nezastíral, nepřestal přece téměř až do konce doufati ve své vysvobození. Při tom jevil velikou starostlivost o své přátely, maje obavu, aby je týž osud ne-stihl. V přítomném listě vybízí k zachování opatrnosti ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

73. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415 po 8. červnu

Páni a přátelé čeští v Kostnici přesvědčili se při třetím slyšení jednáním sněmovníků a zvlášť Zikmundovým (viz list 76), že Husovi není pomoci; proto mu, jak se zdá, poslali potěšný list, připomínajíce mu radu a usouzení Boží; odpovědí na to jest přítomný list. Hus doufá, že s pomocí Kri-stovou setrvá při pravdě, zpravuje o rozmluvě s Pálčem, vybízí k opatrnosti, vypravuje. jaké měl sny a jak niti někteří dávno již smrt předpovídali ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

74. Jindřichu Škopkoví z Dubé
R. 1415, 9. června

Pan Jindřich Škopek z Dubé, sídlem v Ušti, nejvyšší hofmistr králov-ský v Čechách, přední ctitel a příznivec Husův, po jehož smrti 1417 starší bratr a dědic jeho, Aleš, nepřítelem Husitů se býti osvědčil, byl uvězněnému do Kostnice poslal vzkaz, "že mnoho se tomu raduje, že již (Hus) došel žádaného pronásledování pro pravdu" (viz úvod. list 56). S ním se Hus nyní loučí, napomíná ho, aby bedlivě Boha vzýval ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

75. Jindřichu Škopkoví z Dubé
R. 1415, 9. června

Hus poslal tento list nepochybně současně s předcházejícím listem přátelům svým Kostnickým, prose je, aby ho Škopkovi dodali; k tomu pak připojil ještě dodatek, témuž svědčící. Přátelům Kostnickým psal latinsky, Škopkovi česky. ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

76. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, po 8. červnu

Hus naříká v přítomném listě na Zikmundovu nestálost, před níž byl varován, a prosí pány, aby mu vymohli konečné slyšení, na němž tak záleželo a jež mu bylo králem i sně-mem přislíbeno (viz konec listu 70. a úvod listu 71.). Tento nepřátelský výrok z třetího slyšení, když později o něm zpráva do Čech se dostala, velice tu Zikmundovi uškodil ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

77. Veškerému národu českému
R. 1415, 10. června

Hus louče se s českým lidem napomíná: aby Boha a jeho pravdy se drželi, kněží dobrých milovali, nehodných pak se varovali, aby měšťané, řemeslníci, páni a služebníci, mistři a žáci povinnost svou konali, aby všichni děkovali pánům, kteří v Kostnici spravedlnosti se ujímali, zvlášť Václavovi z Dubé a Janu z Chlumu, aby se modlili za královskou rodinu, aby na Betlém byli laskavi ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

78. Jindřichu Škopkoví z Dubé
R. 1415, 13. června

Hus poslav Škopkovi dne 9. června dva listy (č. 74 a 75) obdržel za tři dni. po tom, 12. června, od téhož dopis povzbuzující, načež mu ihned dru-hého dne přítomným listem poděkoval, "prose ho, aby tak byl živ vedle písma svatého, jakož jest od něho slyšal"... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

79. M. Martinovi, žáku svému
R. 1415, 16. června

M. Martina neb Martinka z Volyně (viz listy 23 a 49) Hus napomíná k životu pobožnému a bezúhonnému, radí mu z čisté lásky, co by říci měl, až bude z přívrženství k Husovi obviněn, vzkazuje pozdravy některým přátelům, na péči mu dává své příbuzné a napomíná, aby držel to dobré, čemu od něho jest naučen, a vystříhal se zlého, co při něm viděl ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

80. »Otci.« >
R. 1415, po 8. červnu

Ve třetím slyšení oznámil kardinál Florentinský, Zabarello, Hunovi, že mu bude předložena přísaha, mírně a opatrně sepsaná (viz úvod č. 7i). Ale prve než k tonu došlo, učinil vynikající, neznámý kardinál, jehož laskavost při výslechu Hus byl zkusil (viz list 68, pozn. 5), soukromě pokus, aby Husa k odvolání naklonil. Za tím účelem napsal tento "Otec", jímž' byl sotva Jan z Brogni, tím méně Matěj z Knína Husovi mírnou formuli odvolání a podrobení se k přijetí, aby na základě tohoto, soukromě docíleného sou-hlasu, dále úředně mohlo býti jednáno ..... Na to Hus odpovídá přítomným listem, proč nechce a nemůže způ-sobem navrženým sněmu se podrobiti. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

81. »Otci«
R. 1415, po 8. červnu

Na předcházející list Husův odpověděl "Otec", čině námitky, vyvracuje a přemlouvaje k odvolání následovně: "Co se týče prvého, nejlaskavější bratře a nejmilejší! nechť vás neznepokojuje to, že byste zatracoval pravdy, protože nikoliv vy, nýbrž oni odsuzují, kteří jsou otci vašimi a také našimi v přítomnosti.... Na to odvětil zase Hus přítomným listem; opakuje příčiny, dříve uvedené, rozhoduje se, že chce při mínění svém setrvati a pravdu i smrtí potvrditi. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

82. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, po 18. červnu

Kdežto Hus každým dnem již očekával rozsudek a smrt upálení, pokračoval sněm ve svých pracech; i odsoudil ve 13. sezení, dne 15. června, podávání kalicha nekněžím, Jakoubkem v Čechách opět zavedené (viz č. 57), odůvodňuje to zvyklostí, že ač z prvopočátku večeře Páně pod obojí způsobou se rozdávala, přece později prý z rozumných příčin od toho upuštěno, kterážto zvyklost nyní za zákon pokládána býti má, tak že každý odpírající jako kacíř budiž stíhán. Bulla o tom byla ihned poslána do čech, ale tam jen více ještě rozdmychala boj mezi oběma stranami, mezi mistrem Jakoubkem ze Stříbra a Ondřejem z Brodu ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

83. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, 21. června

Vzhledem k posledním článkům ze dne 18. června, sobě předloženým (viz předcházející list), Hus v přítomném dopise přátelům svým Kostnickým oznamuje své konečné rozhodnutí, že neodvolá a neadpřísáhne proti pravdě, pak děkuje králi i královně, rovněž i Zikmundovi a přátelům svým českým i Polským a pozdravuje všech ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

84. Havlíkovi, kazateli v Betlémě
R. 1415, 21. června

Následkem sporu o kalich, povstavšího v čechách (viz č. 57), byl Hus tázán o své mínění. Hus odpověděl, že kalich sice není nutný, ale užitečný, a proto vyzval přátele své v Kostnici, aby k tomu pracovali, by bullou podávání kalicha žádostivým se povolilo (viz č. 60). Když pak sněm podávání kalicha odsoudil (viz č. 82), ozval se Hus rázněji v té příčině. V přítomném listě Havlíka, svého zástupce v Betlémě, napomíná, aby podávání kalicha a Jakoubkovi neodporoval, a osvědčuje, že Kristova při-kladu a ne zvyku protivného musí býti následováno ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

85. Jakémusi knězi
R. ? (1414, 20. října - 4. listopadu.)

Přítomný list Palacký považuje buď za úplně podvržený, aneb aspoň jistě později pozměněný, každým způsobem podezřelý, poněvadž prý jest neuvěřitelno, že by Hus již před r. 1415 užívání kalicha se strany nekněží byl doporučoval. Ale my shledáváme tu myšlenky, kteréž neodporují povaze Husově, ba přímo v jiných listech téměř stejnými slovy jsou vyjádřeny, ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

86. M. Krišťanovi
R. 1415. (1415, 27.? června.)

I s přítelem svým Křišťanem z Prachatic (viz list 37, úvod listu 51, 64) rozloučil se Hus přítomným listem, v němž napomíná ho, aby stál v pravdě, vystříhal se nešlechetností a byl záštitou věrným ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

87. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, 23. června

Po třetím slyšení učiněno více pokusů, soukromě i úředně, aby Hus odvolal (viz list 72). V přítomném listě, jenž svědčí dle Novotného Janu z Chlumu, Hus vykládá o návštěvě Pálčově (viz č. 90), v té příčině bezvýsledně konané a o Michalově zuřivosti, a jaké potěšení má ve slovu Božím a v příkladu Kristovu a končí prosbou ku Kristu o vytrvalost ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

88. Věrným Čechům
R. 1415, 24. června

Při sepsání posledníchclánků žalobních dne 18. června (viz list 82 a 83) obíral se sněm ještě jednou spisy Husovými, kteréž pak dne 23. června konečně jako kacířské, a to latinské i české, k upálení ohněm odsoudil. V té příčině psal Hus do Čech tento list, aby veřejně tam byl čten: v něm napomíná své přívržence, aby se nedali ustrašiti odsouzením knih jeho a odvrátiti od čtení jich, uvádí příklady knih, které stejný osud stihl, dokazuje, jak tento domněle neomylný sněm se mýlil (viz list 82) v příčině osoby Jana XXIII., jehož jako svatokupee mnozí svatokupci odsoudili a horlí nad ohavností sboru ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

89. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415, 24. června

Hus dotknuv se v přítomném listě různých věcí, prosí, aby opravili, co v listě předcházejícím (88) v příčině odsouzení svých spisů byl napsal, pobádá k opatrnosti v chování, ujišťuje přátely. jak velikou útěchu má z jejich listů a z pobytu jejich v Kostnici, a líčí rozmluvu jakous s dvěma vyšetřovateli, vyslanými k němu do žaláře. Dle mínění Novotného jsou to dva listy, z nichž první, obsahující dva první odstavce, byl psán 7. června, druhý, obsahující zbytek, 24. června. ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

90. Přátelům svým v Kostnici
R. 1415. (1415, 22. června.)

V posledních těchto dnech, zejména od odsouzení: knih jeho dne 23 června, nebyl Hus více vyslýchán, toliko formule k odpřísáhnutí se mu neustále předkládala. V přítomném listě Hus sděluje o mnohých, ale nezdařených, poněvadž svědomí neuspokojujících pokusech, přiměti ho k od-volání (viz čís. 72 a 87), pak o zpovědi své a o dojemné rozmluvě s Pálčem. ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

91. Věrným Čechům
R. 1415, 26. června

Hus horlí proti sboru, který odsoudil i české knihy jeho, v Kostnici nadělal ohavností a byl bez řádu; napomíná, aby se nedali jím ustrašiti, jak i on se nedal ustrašiti; ujišfuje, že nechtěli ho poučiti rozumně, a že nebyl žádnými důvody překonán, ač ho i Isti a hrůzami k odvolání chtěli přiměti ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

92. Věrným Čechům
R. 1415, 27. června

Hus vyslovuje radost, že přátelům svým může psáti a jim vděčnost dokazovati; ukazuje, že prodléváním smrti jeho i Jeronymovy Bůh chce dáti času ku pokání a k uvažování o smrti Kristově, jakož i o různých utrpeních, kteréž svatí musili pro pravdu Boží trpěti, zvláště ti, kteří zlost kněžskou trestali; a vyslovuje radost nad tím, že nepřátelé musili jeho knihy čísti a v nich o svých zlostech se dočísti ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

93. Obcí vysokého učení Pražského
R. 1415, 27. června

Hus napomíná universitu, na níž měl učitelskou stolici a vynikající místo vůdce, aby všickni dbali cti Boží a jednoty a v paměti ho chovali; naříká, co utrpěl od někdejších přátel svých; oznamuje, že žádného článku neodpřisáhl; prosí, našli-li by něco křivého v jeho výkladu, aby se toho zřekli, a poroučí jim Havlíka a Petra ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

94. Václavu z Dubé a Janu z Chlumu
R. 1415, na konci června

V domnění, že píše poslední list, napomíná Hus své příznivce, aby opustíce službu zemských králů, králi nebeskému sloužili, kterýž neklame a své sliby dodrží; i oznamuje, že Zikmud všecko podvodně vykonal ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

95. Janu z Chlumu
R. 1415, 29. června

Hus odpovídaje s radostí na list Jana z Chlumu vyslovuje se nepříznivě o sněmě církevním a s chválou o smýšlení Chlu.movu, vysvětluje, jak se král nebeských chová ke svým služebníkům a připomíná v den Petra a Pavla odměnu těchto mučedlníků ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

96. Václavu z Dubé
R. 1415, 29. června

V přítomném listě, z polovice česky psaném, Hus vyslovil radost nad tím, že i pan Václav manželku chce pojmouti, službu u císaře Zikmunda opustiti a doma Bohu sloužiti, vyhovuje v tom, jak i Jan z Chlumu, přání Husovu (viz list 94.a list 82. a list 95.) ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

97. Přátelům svým v Čechách
R. 1415, 29. června

V posledním ze zachovaných dopisů soukromých, poslaném do Čech, Hus díky činí za přijatá dobrodiní a naposledy se loučí ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

98. Poslední osvědčení dané sboru
R. 1415, 1. července

Dne 1. července dostavila se osmičlenná komise s Janem z Vallenrodu, arcibiskupem Rižským, v čele, do vězení Husova, aby uvězněného ještě jednou k odvolání a k odpřísáhnutí přiměti se pokusila a konečné jeho rozhodnutí si vyžádala. Hus přítomným listem dal v opověď písemné osvědčení, že odvolati nemůže aniž chce ... celý dopis ; Fotokopie: JPG1-

F. Doslov
K Husovým listům

Přislíbené poslední slyšení (č. 89. pozn. 15. a č. 76.) mimo ony tři nebylo Husovi více dáno, leč ono 6. července. Hus nechtěl odvolati a odpřísáhnouti jednak články falešně mu podvržené, poněvadž jich nikdy netvrdil, a jednak správně ze spisů svých vyňaté, poněvadž ho žádný platnými důkazy nepřesvědčil, že by bloudil, ba ani žádný o takové přesvědčování se nepokusil. Soudcové jeho žádali toliko naprosté se podrobení sboru a odvolání, berouce i všecku zodpovědnost na sebe a považovali ho po konečném osvědčení jeho dne i. července nejen za kacíře, ale i za tvrdošijného. Ale i sbor i Zikmund zajisté to ve svědomí svém pociťovali ... celý text doslovu ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2