BIBLICKÝ
SLOVNÍK


napsal
ADOLF
NOVOTNÝ


vydání
1935
KALICH
1956 a 1992

OD KAŽDÉHO BIBLICKÉHO SLOVNÍKU se právem očekává, že seznámí pokud možno se všemi biblickými pojmy, ať zeměpisnými, dějepisnými, přírodopisnými, ať nábožensko-kultickými a theologickými, ale i profánními tak, aby  čtenář lépe porozuměl biblickému textu a jeho kulturně historickému a nábožensko-mravnímu pozadí. Tak jsem chápal úkol Biblického slovníku v jeho prvotní podobě z r. 1935. V nové podobě ale věnuje Biblický slovník spíše slovesům co největší péči, protože v nich je obsaženo dění nejen v minulosti, ale i v přítomnosti. Vzorem mi tu byl Kittelův doposud neukončený, od r. 1932 vycházející Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament [TWNT] a Richardsonův Theological Word Book ofthe Bible [1950]. Východiskem mi byl kralický překlad bible z r. 1613. Poněvadž však řada výrazů bible je překladem někdy desíti i více slov hebrejských a řeckých a na druhé straně jeden a týž hebrejský nebo řecký výraz je překládán množstvím různých českých slov, bylo nutno namnoze uvésti i hebrejský a řecký originál. Avšak i prostý český písmař, neznalý původních jazyků, si z těchto cizojazyčných převodů uvědomí, jak opatrný musí být, aby týmž českým slovům nepřisuzoval vždy týž obsah a tak nezkresloval biblické poselství. Nadto jsou některé kralické výrazy dnešnímu čtenáři už nesrozumitelné a mají jiný obsah než dnes. Bylo nutno vysvětliti i taková slova. Kdo zná dějiny biblických věd, ví, že výklad jednotlivých pojmů a konstatování jednotlivých skutečností mohou býti různé podle toho, k jaké theologické škole vykladač patří. Mou zásadou bylo uvádět pokud možno tradiční pojetí, nebylo-li zcela bezpečně a jednoznačně vyvráceno. U jednotlivých pojmů bylo nutno ukázat, jak se jejich obsah měnil, popřípadě prohluboval, aby tak čtenář viděl, že jde o živé pojmy, jimiž autoři bible odpovídali na svá setkání s Bohem. Mnohdy lze mnoho vyčísti i z překladu biblických jmen. Neboť i jmény vyjadřovali bibličtí lidé své náboženské smýšlení. Při vší péči je možné, že mi ušlo některé bezvýznamné starozákonní vlastní jméno, ač jsem se na rozdíl od vydání z r. 1935 snažil zachytit všecka. Ale srovnávám-li tento Biblický slovník se slovníky cizojazyčnými, mohu říci ve vší skromnosti, že se jim vyrovná a v mnohém je předčí. Doufám, že na několik let poslouží českým čtenářům k celkem poctivé informaci o tom, co současná theologická věda přinesla v biblických oborech. Přátele statistiky bude zajímat, že bylo zpracováno více než 8000 hesel. Hesla uvádím v původním kralickém znění. Přeji čtenáři tohoto slovníku přinejmenším tolik duchovního užitku, jaký jsem měl já při jeho psaní a sestavování.      Adolf NovotnýZveřejněno k volnému šíření pro studijní účely s laskavým svolením nakladatelství Kalich a dědiců autorských práv po prof. Adolfu Novotném. Dáno k veřejnému užití za dodržení podmínek, běžných v akademickém světě, to jest, při použití původního textu dodržet citační normy s odkazem na zdroj. Bez tohoto uvedení a uvození citace závorkami lze mít za to, že byl porušen autorský zákon a především slušné vychování.

Tato elektronická verze Biblického slovníku byla vytvořena skenováním knižní předlohy, a poté pomocí OCR převedena do stávající podoby. Následné korektury jsou společným dílem téměř 40 dobrovolníků, kteří s velkou pečlivostí text přečetli a opravili. Přes veškerou snahu je stále v textu určité množství chyb. Pokud naleznete chybné místo, pošlete prosím popis chyby na adresu freedavar@centrum.cz. V nejbližší revizi slovníku bude chyba opravena. Slovník je vždy po padesáti stranách ve formátu DOC a PDF. Obrazové přílohy obsahují přes 35 obrázků JPG sdružených v samorozbalovacích archivech EXE a nebo ve fomátu PDF.A - Aziongaber
(PDF)

Aziza-Cypr
(PDF)

Cypr-Eliel
(PDF)

Elienai-Helkat
(PDF)

Helkat-Chytrost
(PDF)

Ibchar-Joáb
(PDF)

Joadan-Králov.
(PDF)

Králov.-Maon
(PDF)

Maonit-Mrskati
(PDF)

Mrtven-Nevěří
(PDF)

Nevěst-Onezim
(PDF)

Oněmět-Pavel
(PDF)

Pavel-Poddán
(PDF)

Poddano-Poušť
(PDF)

Pouta-Připod.
(PDF)

Připoj-Rozkaz
(PDF)

Rozkaz-Samuel
(PDF)

Samuel-Sloup
(PDF)

Sloup-Spisovat
(PDF)

Spisy-Strom
(PDF)

Stromov-Syn B.
(PDF)

Syn B.-Tirhák
(PDF)

Tirchana-Úraz
(PDF)

Uraziti se-Víra
(PDF)

Věřiti-Vyvolení
(PDF)

Vyvol.-Zjevení
(PDF)

Zjevení-Židům
(PDF)

Žíla-Doplňky
(PDF)

Obrazy-1 (JPG)
(PDF)

Obrazy-2 (JPG)
(PDF)

 
 
 
 


D a l š í   v e r z e   s l o v n í k u : 

Stažení vcelku. Přímý link ke stažení slovníku vcelku: http://www.davar3.net/slovnik/slovnik_novotny.zip (28MB) http://www.davar3.net/slovnik/slovnik_novotny.pdf (33MB) Vzhledem ke značné velikosti neotevírejte tyto soubory přímo, ale zadejte ukládání na Váš disk (pomocí pravého tlačítka myši), ze kterého je pak otevřete. Jinak by byl server zbytečně zatěžován, nehledě na obrovskou prodlevu při jejich otevírání. Stažení obrazových příloh vcelku ve formátu DOC, komprese ZIP: http://www.davar3.net/slovnik/obrazky.zip (27MB) Historii vzniku elektronické verze i celý slovník ve formátech DOC a PDF naleznete na adrese http://www.davar3.net/slovnik/

Software Davar. Novotného slovník zpracoval autor biblického software DAVAR 3 - "Scripture Study Tool" též jako jeho modul. Software se všemi dalšími moduly i poučením je na stránkách http://www.davar3.net. Přímé stažení samotného modulu novotného biblického slovníku pro Davar3 je zde: http://www.davar3.net/files/lexicons/novotny.zip

Biblický slovník do mobilu. Jde o obyčejný formát TXT v Unicode (16MB) zazipovaný do EXE (4MB). Slovník se stáhne do PC, pak otevře do formátu TXT a ten se pak zkopíruje do mobilu. Vyhledávač slov v textu bývá součástí mobilních telefonů, které aplikaci TXT umějí spouštět.

Software StarDict. Pro multiplatformní slovník StarDict, který je ke stažení na webu http://lludvik.blogspot.com/2009/02/free-dictionary-stardict.html, připravil autor webu též novotného biblický slovník ve formátu pro StarDict. Je zde ke stažení.

J i n é :

Synopse evangelií (pdf) Jde o českou synopsi evangelií z roku 1995 (Word)


Bible on-line Jde o studijní software Bible, který je přímo na internetu. Nemusíte jej ani stahovat, ani instalovat do počítače. Můžete s různými překlady Bible pracovat přímo v internetovém prohlížeči.


Bible v aplikacích do mobilu: Jde o aplikace ve formátu *.jar. Jejich součástí je vyhledávač jednotlivých veršů. Bible21 ; BibleBK ; BibleCEP ; a další české i anglické překlady Bible do mobilu jsou např. ZDE: 18 různých anglických překladů a 2 české překlady a deuterokanonické knihy a Strongova hebrejská konkordance do mobilu.


Ozvučit si Český ekum.překlad (CEP) v programu Davar pro knihy Nového Zákona lze pomocí modulu cepdramat, který indexuje mp3 po jednotlivých verších. Zde je návod jak na to.

NAVRCHOLU.cz
Statistika návštěvnosti ; Správce webu