Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Dopisy mistra JAN HUSA


celý obrázek
Úvodní str.
JAN HUS
.......

.......

Obrázek v celé velikosti Papež JanXXIII.......

D. Listy psané v Kostnici 1415 z vězení
Listy Husovy upravil a přehlédl Bohumil Mareš a vydal roku 1911 jako 3.vydání. Jde o otisk z vydání "Comenia" z roku 1891 a z lidového vydání "Samostatnosti" z roku 1901.

A. Listy psané v letech 1408-1412 před vyhnanstvím

B. Listy psané v letech 1412-1414 z vyhnanství

C. Listy psané od srpna až do konce r.1414

E. Listy psané v Kostnici v měsíci červnu 1415

Dopisy jsou skenovány a načteny pomocí OCR s mnoha chybami a bez korektur. Korektury si musí udělat každý sám srovnáním načteného dopisu ve Wordu s fotokopií dopisu v JPG.


-

Úvod

Následkem ujednání mezi papežem Janem XXIII. a kardinály, zejména na naléhání poslednějších, jest Hus dne z8. listopadu 1414, pětadvacátý den svého pobytu v Kostnici, pod záminkou slyšení u kardinálů do bytu papežova povolán a tu přes horlivý odpor Jana z Chlumu svobody zbaven, ačkoliv papež dříve přátelům Husovým byl přislíbil, že nedopustí naň násilí, a ačkoliv i Husovi dal oznámiti, že na čas sňal s něho klatbu a interdikt z Kostnice. Jan z Chlumu všemožně se přičinil o osvobození jeho a i král Zikmund z počátku se ozval, přece jest ve vězení podržán, především osm dní v domě jednoho kanovníka, od 6. prosince pak až do 24. března v dominikán-ském klášteře. Ve vězení tomto temném a smrdutém Hus na smrt ochuravěl... celý článek ; Fotokopie: JPG1-

54.Pražanům
1415, 19.ledna

Žalob na Husa bylo podáno několik; odpůrcové snesli množství článků, kterým prý Hus učil, vytýkajíce mu i věroučné odchylky. Michal de Causis (viz list č. 51) podal již v listopadu neb počátkem prosince 1414 Janu XXIII. osm článků a obžaloby z neposlušenství atd., i žádal uvěznění Husovo. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

55. P. Janu z Chlumu
1415, 3.ledna

Jan z Chlumu na Chrudimsku, příjmím Kepka, jeden z tří Zikmundem Hunovi daných průvodčí, učinil velice mnoho pro svého svěřence, chráně a bráně ho. Hned po svém příchodu do Kostnice šel 4. listopadu spolu s Jindřichem Lacembokem k papeži, jenž slíbil, ie Hunovi ublížiti nedá, třebas by prý jemu i vlastního bratra byl zabil. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

56. Janu z Chlumu
1415, ledna 5.- 8.

Na žádost svou k Janu z Chlumu (v listě předchozím), aby u krále Zikmunda v příčině veřejného slyšení před sněmem se přimluvil, obdržel Hus od Jana z Chlumu následující udpověd: "Příteli v Kristu nejmilovanější! Vězte, že král dnes mluvil s posly všech národů (totiž čtyř národů čili sborů, v které celý sněm se dělil, a to národ německý, italský, francouzský a anglický, k nimž později ještě přistoupil španělský), celého sněmu o skutcích vašich a zvláště stranu slyšení veřejného. Ti všickni mu určitě a rozhodně slíbili, že ovšem budete míti veřejné slyšení. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

57. Petroví z Mladenovic
1415, brzo po 19. lednu

Petr z Mladenovic, jemuž přítomný list svědčí, byl bakalářem svobodných umění a tajemníkem Jana z Chlumu, později byl spolufarářem Křišťana z Prachatic, mistrem, na čas i rektorem university Pražské a sepsal dvě (jedno obšírnější) vypravování o při Husově v Kostnici. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

58. Janu z Chlumu
1415, brzo po 19. lednu

Od chvíle, kdy Hus rozhodl se jíti na sněm, kojil se jistou nadějí, že veřejně na sněmě bude mluviti, že se očistí z podezření a snad i že si sněm pro svůj názor nakloní. I v přítomném listě má hlavně to již přislíbené (viz list Chlumův v úvodu č. 56) veřejné slyšení na mysli, žádá si znáti svého soudce, prosí, aby král a svědci jini po slyšení nedovoloval ho zase vězniti a vykládá, v kterých kusech ho protivníci mohou právě obviniti. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

59. Janu z Chlumu
1414, 3.ledna

V obžalobách (viz úvod č. 54) bylo Michalem, Pálčem i Gersonem jako ,pohoršlivý a velice záhubný blud" Husovi vytýkáno, že sáhl na kněžské časné zboží následujícími větami, kterýmž prý učil, "že církev nemusí (nemá) časného majetku míti; jak Kristus nebyl bohat i apoštolé jeho, tak ani jeho náměstkové a následovníci těchto nemají časné zboží míti; že desátky a dávky církvi a duchovním dané jsou pouhou almužnou... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

60. Přátelům svým v Kostnici
1415, 4.ledna

Hus byl ve vězení soudní komisí mnohokráte vyslýchán. O výslechu odává zprávu v přítomném listě, oznamuje, čeho od sněmu žádal, co odpověděl tázán byv na jednotlivé články, jakých zakusil příkoří i pro učení , své i pro domněnku biskupů o velikém bohatství, které dle zdání jejich má. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

61. Janu z Chlumu
1415, 5. března

Žádá, aby mu vyložil sen, který měl o kapli Betlémské: Vyložte mi sen této noci. Viděl jsem, jak v Betlémě zničiti chtěli všecky obrazy Kristovy a ničili je. Já následujícího dne jsem vstal a viděl jsem mnoho malířů, kteří zhotovili krásnější a četnější obrazy, na které s radostí jsem patřil... celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

62. Janu z Chlumu
1415, brzo po 5. březnu

Na předcházející list byl Petr z Mladenovic, tajemník, jménem pána svého Jana z Chlumu odpověděl 5. března následovně: "Příteli nejmilejší, nemějte starostí vzhledem k slyšeni, poněvadž již neobvykle mnoho se mluví o něm a o jiných činech vašich, a doufáme, že to všecko s dopuštěními Božím k svatému konci dospěje. Toliko zanechte nyni všelikého blouznění a matení hlavy své zmořené a přemyšlujte o námitkách, které vám tam učiní, jak byste odpověděl. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

63. Svým přátelům
1415, mezi 5.-18. březnem

Jan z Chlumu opětně byl Husovi dopsal následovně: "Příteli nejmilejší! Věztež, že o vaše jednání a pravdy nikdy tak živě nebylo se zasazováno jako nyní, ale vyskytly se jiné věci s tím nesouvisící a mimotní, pro které vaše jednání se odkládá. Všickni vaši přátelé, předevšim však Křišťan (t. j. z Prahy přišedší) jsou kolem dobré vdovy (t. j. Fídy) jako kolem nové vdovy Sareptské....
.....Byv dopisem potěšen toto v odvět příteli píši: Velryba, jáma, oheň a svědek zahubit s to nebyli Jonáše, Danjele, mládce tři, Susanu, poněvadž byli Spravedliv, mravný, čisti, ona cudná, naděj mající v Pána spravedlivého, jenž chrání v něj, doufající. Laskavě on Husa může také z vězení ohavného Vysvobodit zavřeného, ač on často urazil jeho, celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

64. Janu z Chlumu
1415. 5. března

Konečné projednání pře Husovy se protahovalo, a tento až posud nevěděl, zda hude vyhověno žádosti jeho v příčině veřejného slyšení, k čemuž i Zikmund měl nápomocen býti. Mezi tím komise vyšetřovala a vyslýchala. Hus pak odpovídal ústně i písemně. V přítomném listě Hus prosí pana Janem a své přátely, aby z Kostnice neodcházeli, nýbrž konec jednání v jeho záležitosti vyčkali, celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2 ; JPG3-

65. Přátelům svým v Kostnici
1415, mezi 20-24. března

Po smrti Alexandra V. stal se roku 1410 papežem Jan XXIIL, z vůle spojených kardinálů, muž to nemravný a nesvědomitý, kdys námořní loupežník, smilník nejhoršího druhu a podezřelý ze zavraždění svého předchůdce (viz listy 17, ig, 82 a 88). Po dlouhém zdráhání dal se pohnouti k tomu, že svolal obecný církevní sněni do Kostnice, kterýž měl konečně papežskou trojici konečným sesazením obou protipapežů jeho, Benedikta XIII. a Řehoře XII., ukliditi a církev ud domnělého kacířství Viklefova a Husova očistiti a reformaci církve v hlavě i v oudech provésti. Jan XXIIL. byl v Kostnici úplně v rukou kardinálů, jimiž se dal zcela ovládati a jimž v ničem odporovati se neodvážil. Mezi sněmovníky nabývalo vrchu mínění, že všichni tři papežové mají odstoupiti; poněvadž proti Janovi byla podána žaloba v 45 článcích, slíbil, že odstoupí, ale spolu žádal přeložení sboru do některého italského města a byl v podezření, že chce utéci a sněm rozpustiti. Ačkoliv brány městské byly střeženy, podařilo se mu dne 20. března 1415 pomocí Fridricha, vévody rakouského, v přestrojení prchnouti a v městě Fridrichově, v nedalekých Šafhúzách se skrýti. Následek útěku byl zmatek v Kostnici, chátra počala drancovati a jen osobním zakročeními Zikmundo-vým jest horším věcem zabráneno. Sbor pak teprv dne 20. května sesadil Jana XXIII. a uvěznil ho počátkem června v Gottlibenu. ' V přítomném listě, psaném přátelům, kteří Husa podle žádosti minu-lého listu byli navštívili, připomíná útěku papežova a některých svých přátel. celý dopis ; Fotokopie: JPG1 ; JPG2-

66. Přátelům svým v Kostnici
1415, 24. března

Papež Jan XXIII., uprchnuv do Šafhúz, povolal za sebou také komorníky své a strážce Husovy; tito odevzdali klíče vězení Zikmundovi. Tento mohl nyní Husa beze všeho propustiti; ačkoliv, když ještě nebyl v Kostnici, byv zpraven o uvěznění Husovu, zvláštní posly k němu byl poslal a za propuštění Husovo žádal, a přišed opětně o to usiloval a proto i s kardinály se znesnadnil, až jiní konečné povolil, když vyhrožovali, že raději sněm rozpustí, tedy za těch několik měsíců úplné změnil svou mysl. Moha to učiniti, Husa nyní nepropustil, nýbrž radil se s otci a nedbaje proseb českých přátel Husových, odevzdal klíče biskupu Kostnickému, který téhož dne (23. března) v noci vězně dal dopraviti na zámek Gottliben, kdě se uvězněnému velmi zle vedlo. V listě přítomném v den svého převezení z Kostnice psaném prosí přátele, aby se co nejdříve obrátili na krále a jej pohnuli, aby mu strážce od svého dvoru dal anebo jej z vězení ještě tohoto večera vysvobodil. celý dopis ; Fotokopie: JPG1