Statistika návštěvnosti ; Správce webu


A.
Husovy dopisy


B.
Husova kázání
-Postilla-C.
Husův život


D.
Hus v Kostnici


E.
Hus dokum.pořad Čes.televize

Kdo byl Hus?
Každý národ, každý kmen, každý rod, každý člověk váží si nade vše svých velikých předků, ctí památku svých slavných lidí. Jsou mu chloubou před jinými a příkladem pro vlastní jednání. Dobré skutky jejich a jejich krásné spisy ještě dnes nás učí, abychom jednali zrovna tak, jako oni, a zároveň nám dokazují, že jejich učeni není plniti nemožno, poněvadž máme jejich vzor před sebou.
      I národ český může v kruhu ostatních vzdělaných národů ukázat na ty, kteří mohou býti vzorem nám i jiným: statečný pán Jiří z Poděbrad, pozdější král český; šlechetný zeman venkovský, Tomáš ze Štítného; poslední biskup Bratří českých, Jan Amos Komenský; slavný učenec František Palacký, "otec národa", a mnozí jiní vynikli právě tak, jako velicí lidé jiných národů starých i nových. Ze všech Čechů nejvíce však vynikl mistr Jan Hus. A podnes den 6. července je všem Čechům dnem svátečním; konají se přednášky a slavnosti na paměť toho velikého muže, největšího z Čechů.
      Všichni velicí lidé, třebas se lišili svým povoláním, národem i osudem, v jedné hlavní věci se navzájem podobají. Konali věrně a plně svou povinnost. A čím těžší byly okolnosti, jež museli přemáhati, tím větší byla a jest jejich sláva. A kdo plnil svědomitě svou povinnost po celý život, na každém místě, v každé době, na konec raději zemřel, nežli by se jí zpronevěřil - ten dosáhl slávy nejvyšší. Mezi velikány světa náleží mu místo nejpřednější. Jako dobrý vojín padne raději, nežli by prapor opustil - a jako dobrý kněz zemře spíše, nežli by Krista zapřel. Tak Hus konaje po celý život svou povinnost volil raději potupnou a bolestnou smrt, nežli by byl jednal proti svému svědomí. Ostatní národové mají mnoho slavných mužů, několik také Husovi podobných: ale nemají žádného, který by se mohl velikostí Husovi rovnati.
      Proto ctíme všichni Husa, že dal nejskvělejší příklad v dějinách evropských, jak každý z nás má konati svou povinnost celý život a třeba, i život položiti. A proto zvláště my Čechové můžeme býti hrdi tím, že tento muž vyšel z národa našeho. Že tento hrdina Evropy byl Čechem.
                              DR.VÁCLAV FLAJŠHANS (kráceno)