Statistika návštěvnosti ; Správce webu


Reálie

Kázání mistra JAN HUSA


Obrázek v celé velikosti
Úvodní str.
JAN HUS


.......

hus_relief
Relief Mistra Jana Husa

.......


Obrázek v celé velikosti
Kaple Betlémská dnes

.......


Historie Betlémské kaple, plánky a jiné zajímavosti

.......


Husova kázání zažehla zápas o vnitřní obnovu každého věrného Čecha

.......


Zápas o vnitřní obnovu se brzy promítl do nutnosti zásadně změnit stávající církev

.......


Církev se bránila a poslala křižácká vojska.
Jim na odpor postavila se vojska husitská.

.......Nastalo období husitských válek.


.......


Největší křížácké vojsko bylo rozehnáno u Domažlic již pouhou písní: "Kdož sú Boží bojovníci"

..............


Obrázek v celé velikosti
Originál chorálu

.......


Husitská vojska vítězila pod velením schopných vojevůdců. Nejznámějším z nich se stal Jan Žižka z Trocnova

.......


Obrázek v celé velikosti
Jan Žižka

.......


JINÁ HUSOVA
KÁZÁNÍ:


Betlémská
kázání

-Úvod
-O manželství
-O opilství
-Šaty a účes

Vše v PDF

.......


JINÉ HUSOVY
SPISY:


Obrany
v Praze


PDF
originál.......Sbíka kázání Mistra Jana Husa:        -  P  O  S  T  I  L  L  A  -

Jde o Husovo poslední dílo dopsané ve vyhnanství na Kozím hrádku dne 27.října 1413. Postila česká, jako nejzralejší Husův spis obsahuje přes 50 kázání a je ovocem jeho mnohaleté kazatelské práce. Je psána pro český lid, prostý i učený a na mnoha místech je rázu obranného i útočného. Je odrazem zápasu z něhož vyrostla a v němž Mistr Jan Hus vytrval už do konce.
               - Postila je načtena pomocí OCR bez korektur. Vzhledem ke kvalitní knižní předloze není v textu mnoho chyb -

Úvod k Postille.      Celá Postilla ve formátech:        

     Postilla do mobilu
Jde o obyčejný formát TXT v Unicode (1,88MB) zazipovaný do EXE (0,5MB). Stáhněte jej do PC, pak otevřete do formátu TXT a ten pak zkopírujte do mobilu. Podle vyhledávače stránek nebo slov v textu, můžete v mobilu listovat po jednotlivých stranách Postilly.
T i p : Pokud váš mobil nespouští soubory TXT, zkuste do něj naistalovat aplikaci Book_Reader.jar, nebo Book_Reader.jad podle druhu mobilu.Jednotlivá kázání Husovy Postilly

1. Neděle prvá adventní
    orig.kázání (str.13-18)

2. Neděle druhá adventní
    orig.kázání (str.19-25)

3. Neděle třetí adventní
    orig.kázání (str.26-31)

4. Neděle čtvrtá adventní
    orig.kázání (str.32-35)

5. Neděle prvá po Kristovu narození
    orig.kázání (str.36-40)

6. Neděle druhá po Kristovu narození
    orig.kázání (str.41-46)


7.

Neděle třetí po Kristovu narození
orig.kázání (str.47-54)

J 2,1-11:
V ten čas svatba (hodové na manželství] stala sě v Kána Galilejské (tom městečku té krajinky]; a bieše mátě Ježíšova tu, a povolán jest byl i Ježíš i učedlníci jeho na svatbu. A když sě vína nedosta, vece mátě Ježíšova k němu: Vína nemají. I vece jí Ježíš: Co mně a tobě [t. jest do foho), ženo? Ještě nepřišla hodina má. Vece mátě jeho (Kristova] sluhám: Což kolivěk die vám, čiňte! A bieše tu kamenných stúdví (neb kádí, čberóv, věder neb láhví] šest postavených podlé čištěnie židóv...


8.

Neděle čtvrtá po Kristovu narození
orig.kázání (str.55-62)

S. Mat. v 8 kapitole, 1-13 verši.
A když sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí. A aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti. I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho. I dí mu Ježíš: Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš, na svědectví jim. A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník, prose ho, A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě. I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho. A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť hoden...

Dnešní čtení je pro upevnění a poučení. Popisuje div, které učinil náš Spasitel z veliké moci a veliké lásky. Za Ježíšem šly mnozí lidé ve velikých zástupech. A to z různých důvodů. Někteří pro Jeho slavné činy o nichž se vědělo do daleka. Někteří kvůli náboženství. Někteří diváci, lační něco podivuhodného uvidět. Dále nemocní, aby byli uzdraveni. Hladoví, aby se najedli chleba, který pod Jeho rukama již několikrát vznikl. A také kněží a zákoníci, aby Ho mohli nachytat ve slovu nebo ve skutku. ... první část upravená a na dnešní mluvu převedená


9.

Neděle pátá po Kristovu narození
orig.kázání (str.63-65)

S. Mat. v 8 kapitole, 23-27 verši.
V ten čas, když vstúpil Ježíš na lodičku, šli sú po něm učedlníci jeho. A aj hnutie veliké stalo se na moři, tak že lodička přikrýváše se vlnami; a on spáše. A přistúpili sú k němu učedlníci jeho, a ubudili sú ho, řkúce: Pane! spas nás, hynemel. I rece jim: Co bázliví jste malé viery? Tehdy vstav, přikázal větrám i moři, a stala se tichost veliká na moři. Tehdy lidé divili se, řkúce: Kteraký jest tento, že moře i větrové poslúchají jeho?

Svaté toto čtenie vedle čísla jest k rozumu dosti lehké, avšak jest v něm naučenie cierkvi svaté, kterak má slúžiti pánu bohu. ... upravené a na dnešní mluvu převedené


10. Neděle šestá po Kristovu narození
      orig.kázání (str.66-69)

11. Neděle sedmá po Kristovu narození
      orig.kázání (str.70-77)

12. Neděle, jenž slove Devietnik
      orig.kázání (str.78-86)

13. Neděle devátá po Kristovu narození
      orig.kázání (str.87-93)

14. Neděle na Masopust
      orig.kázání (str.94-102)

15. Neděle prvnie u puostě
      orig.kázání (str.103-112)


16. Neděle druhá u puostě
      orig.kázání+PŘEKLAD (str.113-117)

17. Neděle třětie u puostě
      orig.kázání (str.118-125)

18. Neděle čtvrtá u puostě
      orig.kázání (str.126-134)

-

Neděle čtvrtá postní

Čtení: Jan 6,1-14
(v.10-11)...I řekl Ježíš: Rozkažtež lidu, ať se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců. Tedy Ježíš vzal ty chleby, a díky učiniv, rozdával učedlníkům, učedlníci pak sedícím; též podobně z těch rybiček, jakž jsou mnoho chtěli...

Dnešní čtení je jasné. Je o tom, jak Kristus nasytil zástupy. A protože se to dnes neděje znovu a znovu přesně tak, jak je to zapsáno, znamená to, že k nám Písmo svaté chce hovořit především o sycení duchovním. Jde o Boží Slovo, jímž sytí Kristus své věrné. Ty, kteří činí pokání. Neboť na začátku půstu vždy čteme epištoly a oddíly, které nás k pokání napomínají. ...upravené, krácené a na dnešní mluvu převedené


19. Neděle pátá u puostě
      orig.kázání (str.135-144)

20. Na Květnú neděli
      orig.kázání (str.145-153)

21. Na velikú noc
      orig.kázání (str.154-159)

22. Pondělí po veliké noci
      orig.kázání (str.160-164)

23. Úterý po veliké noci
      orig.kázání (str.165-176)

24. Neděle prvá po veliké noci
      orig.kázání (str.177-187)


25. Neděle druhá po veliké noci
      orig.kázání (str.188-199)

26. Neděle třetí po veliké noci
      orig.kázání (str.200-204)

27. Neděle čtvrtá po veliké noci
      orig.kázání+PŘEKLAD (str.205-211) + Aktualiz.překl.

28. Neděle pátá po veliké noci
      orig.kázání (str.212-219)

29. Neděle šestá po veliké noci
      orig.kázání (str.220-231)

30. Na den svatého Ducha
      orig.kázání (str.232-237)


31. Pondělí po svatém duchu
      orig.kázání (str.238-242)

32. Úterý po svatém duchu
      orig.kázání (str.243-252)

33. Na den svaté Trojice
      orig.kázání (str.253-262)


34.

Neděle prvá po svaté Trojici
orig.kázání (str.263-275)

Čtení: L16,19-31
Lukáš 16:19 Byl pak člověk jeden bohatý, a obláčel se v šarlat a v kment, a hodoval na každý den stkvostně. A byl také jeden žebrák, jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat jeho vředovitý. Žádaje nasycen býti z drobtů, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi přicházejíce, lízali vředy jeho. I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.

Byla to svatá řeč, co pronesl náš milosrdný Spasitel, když kázal proti lakomství. Slyšeli to sněží a zákoníci a posmívali se mu. Tehdy jim řekl: "Bůh zná vaše srdce když se děláte spravedlivými před lidmi." A protože byli pyšní, řekl jim: "To, co je lidem vysoké je ohavnost před Bohem." A hned to dokázal na příkladě o bohatci váženém před lidmi, ohavném před Bohem a o Lazarovi zavrženým před lidmi, ale vzácným před Bohem. Kristus nám staví před oči dva žebříky ...upravené, zkrácené a na dnešní mluvu převedené


35.

Neděle druhá po svaté Trojici

Čtení: L 14,15-24
I uslyšav to jeden z přísedících, řekl jemu: Blahoslavený jest, kdož jí chléb v království Božím. On pak řekl jemu: Člověk jeden učinil večeři velikou, a pozval mnohých. I poslal služebníka svého v hodinu večeře, aby řekl pozvaným: Pojďte, nebo již připraveno jest všecko. I počali se všickni spolu vymlouvati. První řekl jemu: Ves jsem koupil, a musím vyjíti a ohledati jí; prosím tebe, vymluv mne. A druhý řekl: Patero spřežení volů koupil jsem, a jdu, abych jich zkusil; prosím tebe, vymluv mne. A jiný dí: Ženu jsem pojal, a protož nemohu přijíti. I navrátiv se služebník, zvěstoval tyto věci pánu svému. Tedy rozhněvav se hospodář, řekl služebníku svému: Vyjdi rychle na rynky a na ulice města, a chudé, i chromé, i kulhavé, a slepé uveď sem. I řekl služebník: Pane, stalo se, jakož jsi rozkázal, a ještěť místo jest. Tedy řekl pán služebníku: Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. Nebo pravímť vám, že žádný z mužů těch, kteříž pozváni byli, neokusí večeře mé.

V tomto textu ukazuje Ježíš svou štědrost a obětavost a lidskou nevděčnost. Svou štědrost proto, že připravil velikou večeři ; obětavost proto, že 3x poslal svého služebníka, aby na ní pozval a lidskou nevděčnost proto, že se všichni vymlouvali a nechtěli přijít.
"Člověk" : v podobenství je Kristus.
"Večeře veliká" : je radost věčná.
"Veliká":
1. pro velikost Pána, který ji připravil a který bude při ní s námi. Kdo může být větší než on? Plně Bůh a plně člověk, pán a král všeho, plný moci a moudrosti, štědrý a plný slitování ke všem pozvaným. Proto je večeře nazvána "velikou" - pro velikost pána, který ji připravil.
2. veliká to bude večeře také pro velikost a množství pozvaných hostů. "Tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců stály před ním." Tak to totiž píše prorok Daniel 7:10.
3. velikost večeře bude v tom, že při ní bude, jak praví Pavel v 2K2 to, co "oko nevidělo, ucho neslyšelo a na srdce člověka nevstoupilo".
4. velikost té večeře je v její věčnosti. Neskončí. Bude trvat stále.... ...upravené, zkrácené a na dnešní mluvu převedené


35. Neděle druhá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.276-285)

36. Neděle třetí po svaté Trojici
      orig.kázání (str.286-293)

37. Neděle čtvrtá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.294-304)

38. Neděle pátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.305-308)

39. Neděle šestá po svaté Trojici
      orig.kázání+PŘEKLAD (str.309-317)

40. Neděle sedmá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.318-320)

41. Neděle osmá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.321-326)

42. Neděle devátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.327-335)

43. Neděle desátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.336-344)


44. Neděle jedenáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.345-350)

45. Neděle dvanáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.351-358)

46. Neděle třináctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.359-371)

47. Neděle čtrnáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.372-376)

48. Neděle patnáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.377-385)

49. Neděle šestnáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.386-392)

50. Neděle sedmnáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.393-399)

51. Neděle osmnáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.400-408)

52. Neděle devatenáctá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.409-412)


53. Neděle dvacátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.413-417)

54. Neděle jednadvacátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.418-422)

55. Neděle dvaadvacátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.423-430)

56. Neděle třiadvacátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.431-437)

57. Neděle čtyřiadvacátá po svaté Trojici
      orig.kázání (str.438-442)

58. Čtení na posvěcení kostela č.1
      orig.kázání (str.443-451)

59. Čtení na posvěcení kostela č.2
      orig.kázání (str.452-463)

60. Jiné kázání-tzv. Dodavek
      orig.kázání (str.464-470)POMŮCKY K ORIENTACI V TEXTECH:

   - Věcný rejstřích - tzv.Ukazadlo

   - Jmenný rejstřík - Seznam jmen

   - Místa výraznějších dobových narážek - Dobové narážky

   - Místa, kde se Hus zmiňuje sám o sobě - O Husovi

   - Poznámky J.B.Jeschke k vydání z r. 1952 v Poděbradech - Poznámky

   - Slovník staročeských výrazů
    A-B ; B-D ; D-H ; H-J ; J-K ; K-M ; M-N ; N-O ; O ; O-P ; Poc-Pos ; Pos-Pri ; Pr-R ; R-S ; S ; S-U ; U-V ; V-Z ; Z-Z